Skip links

Algemene voorwaarden Di-Light

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, leveringen en diensten van Di-Light, hierna te noemen Di-Light”, gevestigd te Veluwezoom 5. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Offertes en overeenkomsten

Alle offertes van Di-Light zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door Di-Light of na feitelijke uitvoering van de opdracht. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Levering en uitvoering

Di-Light zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen na te komen. Indien vertraging dreigt, zal Di-Light u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Levering geschiedt op het overeengekomen adres of afhaalpunt, tenzij anders overeengekomen. Risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant op het moment van levering.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en op de door Di-Light aangegeven wijze, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Di-Light gerechtigd om de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van Di-Light, inclusief ontwerpen, tekeningen, teksten en afbeeldingen, blijven eigendom van Di-Light. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Di-Light gebruik te maken van, te kopiëren of te verspreiden van de intellectuele eigendom van Di-Light.

Aansprakelijkheid

Di-Light is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Di-Light. Di-Light is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving of schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van haar producten of diensten.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Di-Light en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Di-Light gevestigd is.

Privacy

Het privacybeleid van Di-Light is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door Di-Light worden verzameld en verwerkt. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het privacybeleid van Di-Light.

Wijzigingen

Di-Light behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op reeds bestaande overeenkomsten na een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen.

Laatst bijgewerkt: 22-06-2023

Deze website maakt gebruik van cookies om je webervaring te verbeteren.

Vraag een kennismakingsgesprek aan

We nemen zo snel mogelijk contact met je op over de potentiële mogelijkheden voor jouw verlichtingsproject.

Ontdek
Bekijk